Hội thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức luật pháp và hiểu biết các quy định của luật pháp về phòng, chống ma túy cho cán bộ, nhân viên và học viên của 10 trọng điểm chữa bệnh giáo dục xã hội, trọng điểm quản lý sau cai nghiên ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó góp phần làm giảm tình hình tù can dự đến ma túy cũng như giảm tỷ lệ tái nghiện đối với người sau cai nghiện.Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, gồm các thể loại kịch nói, tiểu phẩm, hát múa, hùng biện, hò, vè thơ ca…Các thí sinh biểu thị các nội dung về Luật phòng ma túy và các văn bản can dự đến công tác phòng ma túy và cai nghiên, quản lý sau cai nghiện ma túy. Trong phần thi tri thức, các thí sinh đã biểu thị sự hiểu biết các nội dung, điều khoản trong Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi bổ sung năm 2008) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật khác.

Phần thi tiểu phẩm, các thí sinh đã biểu thị lời cảnh báo, cảnh tỉnh về tác hại của bợt nghiện húy ma túy, tinh thần quyết tâm trong phòng, chống tệ nạn ma túy, sự nỗ lực, quyết tâm cai nghiện thành công, nhằm tuyên truyền về Luật phòng ma túy, chương trình giáo dục hành vi, nhân cách tái hòa nhập cộng đồng, quản lý sau cai, các biện pháp xử lý giải quyết tình huống..., qua đó, biểu thị sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể đối với công tác phòng ma túy.

Cuộc thi diễn ra sôi nổi, kết quả, kết quả giải Nhất thuộc về trọng điểm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 6; 2 giải Nhì là trọng điểm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 2, 4 và 3 giải Ba cho trọng điểm quản lý sau cai số 1, trọng điểm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 8 và trọng điểm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 3.


Xem thêm : http://thamtuuytin.com/135/van-phong-tham-tu.htm
http://thamtuuytin.com/3/1169/tin-tu...-tu-Ha-Noi.htm
http://thamtuuytin.com/23/1168/Nghe-...hat-Ha-Noi.htm

View more latest threads same category: